Sign In
Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
Nghị định số 63/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 07/NQ-CP 16/01/2018 Về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục
Nghị quyết số 48/NQ-CP 13/06/2017 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục
Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 16/04/2012 Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Quyết định số 1267/QĐ-TTg 29/07/2014 Về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển
Quyết định số 843/QĐ-TTg 06/06/2014 Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ để và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục
Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP 13/12/2013 Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Thông tư số 13/2014/TT-BTP 29/04/2014 Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật