Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Khoáng sản; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Khoáng sản; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với 02 đề mục: Khoáng sản; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2906/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 03/12/2019 (Thứ Ba)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.