Các bộ, ngành, địa phương có thể tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để thuận tiện trong tra cứu, sử dụng, khai thác
Sign In

Thông Báo

Các bộ, ngành, địa phương có thể tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để thuận tiện trong tra cứu, sử dụng, khai thác

Ngày 22/6/2017, Cục Kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Tư pháp có Công văn số 284/KTrVB-PĐ gửi Văn phòng và tổ chức pháp chế các bộ, ngành; Văn phòng, Sở tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát và Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác Bộ pháp điển. Các cơ quan, đơn vị có thể tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để thuận tiện trong tra cứu, sử dụng, khai thác.
Công văn số 284/KTrVB-PĐ đã giới thiệu qua về Bộ pháp điển, công tác xây dựng Bộ pháp điển. Đặc biệt, tại Công văn, Cục Kiểm tra văn bản lưu ý các cơ quan, đơn vị có thể tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để thuận tiện trong tra cứu, sử dụng, khai thác (Liên kết link Bộ pháp điển: http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx). Các nội dung cơ bản của Công văn số 284/KTrVB-PĐ như sau:
1. Bộ pháp điển điện tử được đăng công khai trên môi trường mạng internet giúp cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng, tìm kiếm thông tin miễn phí. Hiện nay, Bộ pháp điển điện tử được đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moj.gov.vn).  Cổng thông tin điện tử pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống QPPL của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử.
2.  Kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục đã được cập nhật trong Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Ngoài ra, nhiều đề mục đã được các bộ, ngành thực hiện pháp điển xong nhưng chưa trình Chính phủ thông qua. Bộ Tư pháp đăng tạm thời trong Mục Kết quả pháp điển đã thẩm định trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Các cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, tìm kiếm thêm thông tin đối với kết quả pháp điển các đề mục trong Mục này.
3. Để giúp các cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình tiếp cận cũng như khai thác hiệu quả Bộ pháp điển, Cục Kiểm tra văn bản trân trọng đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, giới thiệu đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình biết và sử dụng, khai thác Bộ pháp điển. Các cơ quan, đơn vị có thể tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình để thuận tiện trong tra cứu, sử dụng, khai thác (Liên kết link Bộ pháp điển: http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx)
File đính kèm