Mời Họp Hội đồng thẩm định đề mục An ninh quốc gia
Sign In

Thông Báo

Mời Họp Hội đồng thẩm định đề mục An ninh quốc gia

Thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục An ninh quốc gia
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 14/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2311/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với đề mục trên như sau:
- Thời gian: 14h00 ngày 22/11/2017 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Phòng họp số 2, Nhà N1, Trụ sở Bộ Tư pháp
Chi tiết xin xem file đính kèm./.
File đính kèm