Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Thi hành án hình sự và Công đoàn
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Thi hành án hình sự và Công đoàn

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Thi hành án hình sự, Văn phòng Quốc hội đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Công đoàn.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 09/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2550/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định 02 đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với 02 đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 18/10/2018 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.