Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Tiếp công dân và Giáo dục nghề nghiệp
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Tiếp công dân và Giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Tiếp công dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Giáo dục nghề nghiệp.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3070/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định 02 đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với 02 đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 17/01/2019 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.