TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN CÁC ĐỀ MỤC
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển các đề mục

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN CÁC ĐỀ MỤC

Tình hình thực hiện pháp điển các đề mục
STT Tên chủ đề Tên đề mục Số thứ tự
đề mục trong mỗi chủ đề
Cơ quan chủ trì thực hiện 
pháp điển
Thời hạn
hoàn thành
Tình hình
thực hiện
 1 An ninh quốc gia An ninh quốc gia Bộ Công an Năm 2021-2023  Đã thẩm định ngày 23/11/2017
Bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Biên giới quốc gia Bộ Quốc phòng Quý II/2018 Chưa triển khai
Biển Việt Nam Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Công an nhân dân Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Cơ yếu Bộ Quốc phòng Năm 2021-2023  Đã tổ chức thẩm định ngày 13/11/2015
Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công an Năm 2021-2023  Đang triển khai thực hiện pháp điển
Phòng, chống khủng bố Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 10  Bộ Công an Năm 2021-2023  Đang triển khai thực hiện pháp điển
     2 Bảo hiểm Bảo hiểm xã hội 1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2018 Chưa triển khai
Bảo hiểm y tế 2 Bộ Y tế Năm 2021-2023  Đã thẩm định ngày 18/10/2017
Kinh doanh bảo hiểm 3 Bộ Tài chính Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 19/01/2017
3 Bưu chính, viễn thông Bưu chính Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Chưa triển khai
Công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Giao dịch điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Chưa triển khai
Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Chưa triển khai
 4 Bổ trợ tư pháp Bán đấu giá tài sản Bộ Tư pháp  Quý I/2017 Chưa triển khai
Công chứng 2 Bộ Tư pháp Tháng 5/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 04/7/2016
Giám định tư pháp 3 Bộ Tư pháp Tháng 6/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 18/10/2017
Luật sư 4 Bộ Tư pháp Tháng 6/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 06/9/2016
Trợ giúp pháp lý 5 Bộ Tư pháp Quý II/2019 Chưa triển khai
Tư vấn pháp luật 6 Bộ Tư pháp Tháng 6/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 04/7/2016
5 Cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức 1 Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
(Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân số 03/2002/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 15/2011/PL-UBTVQH12, Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự số 05/2002/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/6/2015)
Viện kiểm sát nhân dân tối cao    Đã loại khỏi Bộ pháp điển 
Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao Năm 2018-2020  Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
Viên chức Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
      6 Chính sách xã hội Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai
Người cao tuổi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai
Người khuyết tật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai
Phòng, chống mại dâm 4 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Ưu đãi người có công với cách mạng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển 
 7 Công nghiệp Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam Bộ Công Thương Quý IV/2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Dầu khí Bộ Công Thương Quý II/2019 Chưa triển khai
Điện lực Bộ Công Thương Quý II/2019 Chưa triển khai
Hóa chất Bộ Công Thương Quý II/2019 Chưa triển khai
Khuyến công Bộ Công Thương Quý IV/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 03/11/2016
Quản lý phân bón Bộ Công Thương Quý III/2017 Chưa triển khai
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Bộ Công Thương Quý III/2018 Chưa triển khai
8 Dân số, trẻ em,
gia đình, bình đẳng giới
Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2019 Chưa triển khai
Bình đẳng giới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai
Dân số Bộ Y tế  Năm 2018-2020 Đã tổ chức thẩm định ngày 12/01/2017
Hôn nhân và gia đình Bộ Tư pháp Quý IV/2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2018-2020 Đã tổ chức thẩm định ngày 15/12/2016
9 Dân sự Dân sự Bộ Tư pháp Quý I/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 14/12/2017
Đăng ký giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp Quý III/2017 Chưa thực hiện
Giao dịch bảo đảm 3 Bộ Tư pháp Quý III/2017 Chưa thực hiện
10 Dân tộc Công tác dân tộc Ủy ban dân tộc Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 24/01/2018
11 Đất đai Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý I/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 04/11/2016
12 Doanh nghiệp, 
hợp tác xã
Doanh nghiệp 1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 20/10/2016
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2 Bộ Tư pháp Quý III/2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 01/12/2015
Hợp tác xã 3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2016 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác 4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2016 Chưa triển khai
13 Giáo dục, đào tạo Giáo dục 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo Năm 2017 Đang thực hiện rà soát, xác định văn bản QPPL thuộc nội dung Đề mục
Giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo Quý III/2017 Đang thực hiện rà soát, xác định văn bản QPPL thuộc nội dung Đề mục
14 Giao thông, vận tải Đường sắt Bộ Giao thông vận tải Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Giao thông đường bộ Bộ Giao thông vận tải Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Giao thông đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải Năm 2016-2018 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Hàng hải Việt Nam Bộ Giao thông vận tải Năm 2017-2019 Chưa triển khai
Hàng không dân dụng Việt Nam Bộ Giao thông vận tải Năm 2016-2018 Chưa triển khai
15 Hành chính tư pháp Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký Bộ Tư pháp Quý IV/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 13/01/2017
Chứng thực Bộ Tư pháp Quý IV/ 2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Đăng ký và quản lý hộ tịch Bộ Tư pháp Quý III/ 2017 Đã thẩm định ngày 17/5/2017
Lý lịch tư pháp Bộ Tư pháp Quý IV/ 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 12/01/2017
Nuôi con nuôi Bộ Tư pháp Quý III/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 06/9/2016
Quốc tịch Việt Nam Bộ Tư pháp Quý III/ 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 13/01/2017
16 Hình sự Hình sự Bộ Tư pháp Quý III/ 2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển
17 Kế toán, kiểm toán Kế toán Bộ Tài chính Năm 2018 Chưa triển khai
Kiểm toán độc lập Bộ Tài chính Năm 2018 Chưa triển khai
Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước Năm 2018 Chưa triển khai
18 Khiếu nại, tố cáo Khiếu nại Thanh tra Chính phủ Năm 2016-2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 27/12/2017
Phòng, chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ Năm 2019-2020 Chưa triển khai
Thanh tra Thanh tra Chính phủ Năm 2019-2020 Chưa triển khai
Tiếp công dân Thanh tra Chính phủ Năm 2017-2018 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Tố cáo Thanh tra Chính phủ Năm 2016-2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 26/12/2017
19 Khoa học, công nghệ Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Chuyển giao công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Công nghệ cao Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Đã tổ chức thẩm định ngày 22/02/2017
Đo lường Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020  Chưa triển khai
Khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Năng lượng nguyên tử Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020  Chưa triển khai
Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
20 Lao động Giáo dục nghề nghiệp
( Đổi tên từ đề mục Dạy nghề)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2018 Chưa triển khai
Lao động Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2018 Chưa triển khai
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2018 Chưa triển khai
Việc làm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quý IV/2017 Chưa triển khai
21 Môi trường Bảo vệ môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý I/2018 Đã tổ chức thẩm định ngày 08/3/2018
Đa dạng sinh học Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý I/2018 Đã tổ chức thẩm định ngày 08/3/2018
22 Ngân hàng, tiền tệ Bảo hiểm tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Đã tổ chức thẩm định ngày 19/01/2015
Các công cụ chuyển nhượng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Đã tổ chức thẩm định ngày 07/01/2015
Các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Năm 2014-2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 27/7/2017
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Năm 2014-2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 24/01/2018
Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Năm 2014-2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 01/12/2016
Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Đã tổ chức thẩm định ngày 07/01/2015
23 Ngoại giao, điều ước quốc tế Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Hàm, cấp ngoại giao Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Điều ước quốc tế
(Đổi tên từ đề mục Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế)
Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam 10  Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 11  Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
24 Nông nghiệp,
nông thôn
Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2016-2017 Đã thẩm định ngày 12/7/2017
Bảo vệ và phát triển rừng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2020-2022 Chưa triển khai
Đê điều Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2015-2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 05/5/2016
Giống cây trồng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2019-2020 Chưa triển khai
Giống vật nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2018-2019 Chưa triển khai
Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2018-2019 Chưa triển khai
Khuyến nông Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2017 Chưa triển khai
Quản lý sản xuất và kinh doanh Muối ( (đổi tên từ đề mục Một số chính sách phát triển muối) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 30/11/2017
Phát triển ngành nghề nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2016-2018 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Phòng, chống thiên tai 10  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2016-18 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Quản lý thức ăn chăn nuôi 11  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2017-2018 Chưa triển khai
Thú y 12  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2019-2021 Chưa triển khai
Thủy sản 13  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Năm 2019-2020 Chưa triển khai
25 Quốc phòng Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Bộ Quốc phòng Quý III/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/2017
Bộ đội biên phòng Bộ Quốc phòng Quý III/2018 Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/2017
Công nghiệp quốc phòng Bộ Quốc phòng Quý III/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 05/5/2016
Công tác phòng không nhân dân Bộ Quốc phòng Quý II/2017 Chưa triển khai
Dân quân tự vệ Bộ Quốc phòng Quý IV/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 03/82016
Động viên công nghiệp Bộ Quốc phòng Quý I/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 20/9/2017
Giáo dục quốc phòng và an ninh Bộ Quốc phòng Ngày 30/7/2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 01/12/2015
Lực lượng Cảnh sát biển Bộ Quốc phòng Quý IV/2018 Đã tổ chức thẩm định ngày 03/82016
Lực lượng dự bị động viên Bộ Quốc phòng Quý I/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 29/12/2017
Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 10  Bộ Quốc phòng Quý II/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/2017
Nghĩa vụ quân sự 11  Bộ Quốc phòng Quý II/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 01/12/2016
Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
(Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016)
12  Bộ Quốc phòng Quý IV/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 29/12/2017
Quốc phòng 13  Bộ Quốc phòng Quý III/2017 Chưa triển khai
Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 14  Bộ Quốc phòng Quý I/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 29/12/2017
Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ 15  Bộ Quốc phòng Quý III/2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/2017
Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ 16  Bộ Quốc phòng Quý IV/2015 Đang triển khai thực hiện pháp điển
26 Tài chính Giá Bộ Tài chính Năm 2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 26/5/2016
Hải quan Bộ Tài chính Năm 2019 Đang thực hiện rà soát, xác định văn bản QPPL thuộc nội dung Đề mục
Ngân sách nhà nước Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Tài chính Năm 2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/2015
27 Tài nguyên Hoạt động đo đạc và bản đồ Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý IV/2019 Chưa triển khai
Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý III/2020 Chưa triển khai
Khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý II/2019 Chưa triển khai
Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý II/2020 Chưa triển khai
Tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý IV/2018 Chưa triển khai
Thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Bộ Tài nguyên và Môi trường Quý IV/2019 Chưa triển khai
28 Tài sản công, nợ công, dự trữ 
nhà nước
Dự trữ quốc gia Bộ Tài chính Năm 2017 Đang triển khai thực hiện
Quản lý nợ công Bộ Tài chính Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 19/01/2017
Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Bộ Tài chính Năm 2018 Chưa triển khai
Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2018 Chưa triển khai
Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2018 Chưa triển khai
Trưng mua, trưng dụng tài sản Bộ Tài chính Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 16/8/2016
29 Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự
nhà nước
Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
30 Thi hành án Đặc xá Bộ Công an Năm 2018-2020 Đã tổ chức thẩm định ngày 15/12/2016
Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp Năm 2018-2020  Đã tổ chức thẩm định ngày 20/9/2017
Thi hành án hình sự Bộ Công an Năm 2018-2020  Đang triển khai thực hiện pháp điển
Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tư pháp Quý II/ 2015 Đang triển khai thực hiện pháp điển
31 Thống kê Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2017 Chưa triển khai
32 Thông tin báo chí, xuất bản Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2015-2020 Chưa triển khai
Hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông Năm 2018-2020  Chưa triển khai
33 Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác Án phí, lệ phí Tòa án Tòa án nhân dân tối cao Năm 2018-2020   
Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Tòa án nhân dân tối cao Năm 2018-2020   Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
Phí và lệ phí Bộ Tài chính Năm 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 30/01/2018
Quản lý thuế Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai
Thuế bảo vệ môi trường Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai
Thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai
Thuế sử dụng đất nông nghiệp Bộ Tài chính Năm 2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Bộ Tài chính Năm 2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Thuế tài nguyên Bộ Tài chính Năm 2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Thuế thu nhập cá nhân 10  Bộ Tài chính Năm 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 19/01/2017
Thuế thu nhập doanh nghiệp 11  Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai
Thuế tiêu thụ đặc biệt 12  Bộ Tài chính Năm 2017 Chưa triển khai
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 13  Bộ Tài chính Năm 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 30/01/2018
34 Thương mại, đầu tư, chứng khoán Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bộ Công Thương Quý IV/2018 Chưa triển khai
Cạnh tranh Bộ Công Thương Quý I/2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 03/11/2016
Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam Bộ Công Thương Quý IV/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 22/02/2017
Chứng khoán Bộ Tài chính Năm 2019 Chưa triển khai
Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2018 Chưa triển khai
Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2017 Đã tổ chức thẩm định ngày 20/10/2016
Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2019 Chưa triển khai
Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2020 Chưa triển khai
Thương mại Bộ Công Thương Quý II/2019 Chưa triển khai
Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 10  Bộ Công Thương Quý IV/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 22/02/2017
35 Tổ chức bộ máy 
nhà nước
Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
(Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2015)
Văn phòng Quốc hội Năm 2019-2020 Đã loại bỏ khỏi Bộ Pháp điển
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
(Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015)
Văn phòng Quốc hội Năm 2019-2020 Chưa triển khai
Hoạt động giám sát của Quốc hội Văn phòng Quốc hội Năm 2019-2020 Chưa triển khai
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Văn phòng Quốc hội Năm 2015-2017 Chưa triển khai
Thủ đô Bộ Tư pháp    Đã tổ chức thẩm định ngày 30/11/2017
Tổ chức Chính phủ Bộ Nội vụ Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Bộ Nội vụ Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Tổ chức Quốc hội Văn phòng Quốc hội Năm 2019-2020 Chưa triển khai
Tổ chức Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao  Năm 2021-2023  Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 10  Viện kiểm sát nhân dân tối cao  Năm 2021-2023  Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
36 Tổ chức chính trị - 
xã hội, hội
Công đoàn Văn phòng Quốc hội Năm 2015-2017 Chưa triển khai
Hoạt động chữ thập đỏ Văn phòng Quốc hội Năm 2015-2017 Chưa triển khai
Thanh niên Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Tổ chức, hoạt động và quản lý hội Bộ Nội vụ Năm 2018-2020 Chưa triển khai
37 Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp Hòa giải cơ sở Bộ Tư pháp   Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/2015
Phá sản Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023  Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
Thủ tục bắt giữ tàu bay Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023  Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
Thủ tục bắt giữ tàu biển Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023   Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
Tố tụng dân sự Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023   Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
Tố tụng hành chính Tòa án nhân dân tối cao Năm 2021-2023   Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
Tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao Năm 2021-2023   Chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Bộ Tư pháp   Đã tổ chức thẩm định ngày 21/12/2015
Trọng tài thương mại Bộ Tư pháp Quý II/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 27/12/2017
38 Tôn giáo, tín ngưỡng Tín ngưỡng, tôn giáo Bộ Nội vụ Năm 2015-2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển
39 Trật tự, an toàn 
xã hội
Chứng minh nhân dân Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Công an xã Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Cư trú Bộ Công an Năm 2021-2023 Đã thẩm định ngày 12/7/2017
Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 4 Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng 5 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Phòng cháy và chữa cháy 6 Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Phòng, chống ma túy Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Phòng, chống mua bán người
(Trước đây thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo Quyết số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, sau đó Bộ Tư pháp thực hiện pháp điển theo Quyết định số 2748/QĐ-BTP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ngày 16/10/2014)
8 Bộ Tư pháp Quý II/2017 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường 9 Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Quản lý, sử dụng pháo 10 Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 11 Bộ Công an Năm 2021-2023 Chưa triển khai
Quản lý và sử dụng con dấu 12 Bộ Công an Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Xử lý vi phạm hành chính 13 Bộ Tư pháp Quý IV/2023 Đã tổ chức thẩm định ngày 19/10/2017
40 Tương trợ tư pháp Tương trợ tư pháp Bộ Tư pháp Quý IV/2017 Đã tổ  chức thẩm định ngày 27/7/2017
41 Văn hóa, thể thao, 
du lịch
Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 1 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2018 Đã tổ chức thẩm định ngày 20/9/2017
Chế độ nhuận bút 2 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2017 Chưa triển khai
Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài 3 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quý IV năm 2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 15/12/2015
Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quý IV năm 2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 27/01/2015
Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2019 Chưa triển khai
Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 13/01/2017
Hoạt động mỹ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quý IV năm 2015 Đã tổ chức thẩm định ngày 15/12/2015
Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2017 Chưa triển khai
Quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2019 Chưa triển khai
Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 10  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 15/12/2016
Thể dục, thể thao 11  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2018 Chưa triển khai
Thư viện 12  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2020 Đã tổ chức thẩm định ngày 26/12/2017
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và
lễ hội
13  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2016 Chưa triển khai
Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức 14  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Năm 2020 Chưa triển khai
42 Văn thư, lưu trữ Công tác văn thư Bộ Nội vụ Năm 2015-2017 Đã thẩm định ngày 17/5/2017
Lưu trữ Bộ Nội vụ Năm 2015-2017 Đã thẩm định ngày 17/5/2017
43 Xây dựng nhà ở, 
đô thị
Kinh doanh bất động sản 1 Bộ Xây dựng Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Nhà ở 2 Bộ Xây dựng Năm 2018-2020 Chưa triển khai
Quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng Năm 2018-2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Xây dựng Bộ Xây dựng Năm 2018-2020 Chưa triển khai
44 Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1 Bộ Tư pháp Năm 2018-2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
( Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)
2 Bộ Tư pháp   Đã loại bỏ khỏi Bộ Pháp điển
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 3 Bộ Tư pháp Quý II/2017  Chưa triển khai
Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 4 Bộ Tư pháp   Đã tổ chức thẩm định ngày 15/4/2015
Kiểm soát thủ tục hành chính 5 Bộ Tư pháp  Quý II/2016  Đã tổ chức thẩm định ngày 03/11/2016
Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 6 Bộ Tư pháp   Đã tổ chức thẩm định ngày 11/12/2015
Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 7 Bộ Tư pháp   Đã tổ chức thẩm định ngày 15/4/2015
Phổ biến, giáo dục pháp luật 8 Bộ Tư pháp   Đã tổ chức thẩm định ngày 27/01/2015
Quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật 9 Bộ Tư pháp   Đã tổ chức thẩm định ngày 11/12/2015
Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 10 Bộ Tư pháp   Đã tổ chức thẩm định ngày 15/4/2015
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 11 Bộ Tư pháp Quý IV/2020 Đang triển khai thực hiện pháp điển
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 12 Bộ Tư pháp Quý II/2016 Đã tổ chức thẩm định ngày 03/11/2016
45 Y tế, dược An toàn thực phẩm Bộ Y tế Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Bảo vệ sức khỏe nhân dân 2 Bộ Y tế Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 3 Bộ Y tế Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Dược 4 Bộ Y tế Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 5 Bộ Y tế   Đã tổ chức thẩm định ngày 19/01/2016
Khám bệnh, chữa bệnh 6 Bộ Y tế Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 7 Bộ Y tế Năm 2021-2023  Chưa triển khai
Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 8 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Đã tổ chức thẩm định ngày 16/8/2016
Phòng, chống tác hại của thuốc lá 9 Bộ Y tế   Đã tổ chức thẩm định ngày 13/11/2015
Quản lý mỹ phẩm 10 Bộ Y tế Năm 2021-2023 Chưa triển khai