Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Công chứng và đề mục Tư vấn pháp luật
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Công chứng và đề mục Tư vấn pháp luật

Chiều ngày 04/7/2016, trên cơ sở Quyết định số 1365/QĐ-BTP ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công chứng và Tư vấn pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành có liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp là cơ quan được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Công chứng (đề mục số 2 thuộc chủ đề số 4) và đề mục Tư vấn pháp luật (đề mục số 6 thuộc chủ đề số 4) trong Giai đoạn 2 (2018 - 2010). Đây là hai đề mục có hệ thống văn bản QPPL tương đối ổn định, số lượng văn bản ít, tập trung sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp nên cần sớm được hoàn thiện và trình Chính phủ thông qua. Qua rà soát, đề mục Công chứng gồm 05 văn bản thuộc nội dung của Đề mục và 04 văn bản có nội dung liên quan; đề mục Tư vấn pháp luật có 04 văn bản thuộc nội dung đề mục và 02 văn bản có nội dung liên quan. Các văn bản sử dụng để pháp điển vào đề mục Công chứng và đề mục Tư vấn pháp luật được rà soát chặt chẽ, thu thập đúng quy trình để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của QPPL theo quy định.
 

Cấu trúc đề mục Công chứng và đề mục Tư vấn pháp luật được xây dựng và đảm bảm giữ nguyên theo cấu trúc của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của mỗi đề mục (Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 và Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về Tư vấn pháp luật). Ngoài việc bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các QPPL, vị trị của các QPPL trong nội dung các đề mục cũng bảo đảm logic, hợp lý. Tuy nhiên, nội dung hai đề mục trên còn chưa xác định đầy đủ một số QPPL có nội dung liên quan đến nhau, cần tiếp tục thực hiện rà soát, xác định đầy đủ.
Phát biểu tại Cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thống nhất với Báo cáo kết quả pháp điển của Cục Kiểm tra văn bản QPPL và đóng góp thêm một số ý kiến về việc xác định QPPL có nội dung liên quan. Trên cơ sở trao đổi, thảo luận và cho ý kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất nhận định về cơ bản, các kết quả pháp điển theo đề mục bảo đảm chất lượng (theo Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL) và có thể thông qua.
 
Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục Công chứng và đề mục Tư vấn pháp luật và nhận định: Kết quả pháp điển đề mục Công chứng và đề mục Tư vấn pháp luật về cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì pháp điển Bộ Tư pháp cần phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư Pháp sớm hoàn thiện Hồ sơ để sắp xếp vào chủ đề và trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
Phùng Thị Hương