Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Dân quân tự vệ và đề mục Lực lượng cảnh sát biển
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Dân quân tự vệ và đề mục Lực lượng cảnh sát biển

Ngày 03/8/2016, trên cơ sở Quyết định số 1354/QĐ-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Dân quân tự vệ và Lực lượng cảnh sát biển, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham dự của các thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ Quốc phòng đã thực hiện pháp điển đối với đề Dân quân tự vệ và đề mục Lực lượng cảnh sát biển thuộc chủ Quốc phòng theo quy định. Đề mục Dân quân tự vệ có 11 văn bản sử dụng để pháp điển vào nội dung Đề mục (gồm 10 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Quốc phòng và 01 văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và 19 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Đề mục Lực lượng cảnh sát biển có 10 văn bản thuộc nội dung Đề mục (đều thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Quốc phòng) và 11 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Cấu trúc của 02 đề mục trên được xác định theo cấu trúc của Luật số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội khóa 12 về Dân quân tự vệ và Pháp lệnh số 03/2008/PL-UBTVQH12 ngày 26/01/2008 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát biểu tại Cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí về kết quả pháp điển 02 đề mục trên, đồng thời, có thêm ý kiến trao đổi về: sự đầy đủ của các văn bản QPPL trong đề mục; sự phù hợp của vị trí các điều trong văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; một số nội dung khác như chỉ dẫn, ghi chú...

Kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Hoàng Xuân Hoan thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định kết quả pháp điển 02 đề mục, về cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì pháp điển (Bộ Quốc phòng) phối hợp với cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh lý, sớm hoàn thiện Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề và trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
 
 
Phùng Thị Hương