Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trưng mua, trưng dụng tài sản và Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trưng mua, trưng dụng tài sản và Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Chiều ngày 16/8/2016, trên cơ sở Quyết định số 1620/QĐ-BTP ngày 02/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trưng mua, trưng dụng tài sản và đề mục Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham dự của các thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển, Bộ Tài chính là cơ quan được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Trưng mua, trưng dụng tài sản (đề mục số 6 thuộc chủ đề số 28) và Bộ Y tế là cơ quan được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (đề mục số 8 thuộc chủ đề số 45). Các đề mục trên lần lượt có thời hạn hoàn thành trong Giai đoạn 2 (2018 - 2010) và Giai đoạn 3 (2021 - 2013). Đây là 02 đề mục có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định, tập trung sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp nên Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã chủ động sớm hoàn thiện kết quả pháp điển và gửi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định. Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật sử dụng để pháp điển vào 02 đề mục trên một cách chặt chẽ, đúng quy trình thủ, tục. Qua rà soát, xác định có 01 văn bản có nội dung thuộc đề mục Trưng mua, trưng dụng tài sản (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 43 văn bản thuộc đề mục Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông).
 

Về kết quả pháp điển, đề mục Trưng mua, trưng dụng tài sản được cấu trúc bởi Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội (gồm 04 Chương). Tuy nhiên, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản có một số nội dung bị bãi bỏ bởi Luật Đất đai năm 2013 (Khoản 2 Điều 211 Luật Đất đai quy định “bãi bỏ các quy định về trưng dụng đất trong Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12”). Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, xác định các nội dung về trưng dụng đất trong Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản bị bãi bỏ (tại các Điều 23, 36). Ngoài ra, đề mục Trưng mua, trưng dụng tài sản có nội dung liên quan đến 09 văn bản quy phạm pháp luật.
Đề mục Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được cấu trúc bởi Luật số 64/2006/QH11Ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và được bổ sung thêm 01 chương (Chương VI: Một số quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, cơ chế quản lý tài chính bảo đảm cho một số hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh). Do đó, cấu trúc đề mục Đề mục Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) gồm 7 chương. Bộ Y tế cũng đã rà soát, xác định 08 văn bản có nội dung liên quan đến nội dung Đề mục.   
 

Về cơ bản, kết quả pháp điển 02 đề mục trên bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các quy phạm pháp luật; vị trí của các quy phạm pháp luật trong nội dung các đề mục cũng bảo đảm logic, hợp lý. Tuy nhiên, nội dung hai đề mục trên còn sắp xếp vị trí một số quy quy phạm pháp luật chưa được hợp lý; chưa xác định đầy đủ một số quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến nhau, cần tiếp tục thực hiện rà soát, xác định đầy đủ.
Phát biểu tại Cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thống nhất với Báo cáo kết quả pháp điển của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và đóng góp thêm một số ý kiến như: Việc pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật có chứa các nội dung mang tính chất chỉ đạo thực hiện; vị trí sắp xếp một số QPPL trong nội dung đề mục; việc xác định quy phạm pháp luật có nội dung liên quan. Trên cơ sở trao đổi, thảo luận và cho ý kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất nhận định về cơ bản, các kết quả pháp điển theo đề mục bảo đảm theo Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và có thể thông qua.
 

Kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Hoàng Xuân Hoan thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển 02 đề mục Trưng mua, trưng dụng tài sản và đề mục Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên về cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì pháp điển (Bộ Tài chính và Bộ Y tế) cần phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Y tế sớm hoàn thiện Hồ sơ để sắp xếp vào chủ đề và trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương