Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Doanh nghiệp và Đầu tư
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Doanh nghiệp và Đầu tư

Ngày 20/10/2016, trên cơ sở Quyết định số 2075/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Doanh nghiệp và Đầu tư, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng với sự tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định (đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp).

Triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xác định đề mục Doanh nghiệp và đề mục Đầu tư là những đề mục quan trọng, có giá trị đối với việc tra cứu, áp dụng pháp luật của các cá nhân, tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhanh chóng triển khai việc rà soát, xác định văn bản quy phạm pháp luật thuộc nội dung đề mục Doanh nghiệp và đề mục Đầu tư, đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ) để thực hiện pháp điển sớm 02 đề mục trên (cả 02 đề mục đều nằm trong Giai đoạn 2017 – 2020).

Tại Cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao về kết quả pháp điển các đề mục: Doanh nghiệp, Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện. Cụ thể, về phạm vi các văn bản sử dụng để pháp điển phù hợp, bảo đảm đầy đủ các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ về doanh nghiệp, đầu tư; kỹ thuật pháp điển được bảo đảm đúng theo quy định; cấu trúc các đề mục được xây dựng hợp lý, logic và những quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp phù hợp, dễ tra cứu. Với kết quả pháp điển như vậy đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, giúp Nhà nước quản lý và hoàn thiện các quy phạm pháp luật một cách thống nhất, đồng bộ và cũng giúp các cá nhân, tổ chức thuận thiện tra cứu, tìm kiếm các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư.

 Bên cạnh đó, một số ý kiến còn băn khoăn, đặt ra vấn đề nâng cấp hơn đối với với kết quả pháp điển 02 đề mục hiện nay như: Một số quyết định quy phạm của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ hoạt động của công ty, tổng công ty con thuộc các tập đoàn kinh tế của Nhà nước đang còn hiệu lực chưa được pháp điển vào đề mục Doanh nghiệp - như vậy là pháp điển thiếu, cần pháp điển bổ sung; những quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, khuyến khích đầu tư cần được thực hiện pháp điển đầy đủ vào đề mục Đầu tư để người dân có thể tra cứu đầy đủ, chính xác cũng như thuận lợi cho việc quản lý hệ thống văn bản; ngoài một số văn bản đã được các cơ quan pháp điển xác định thực tế không được áp dụng do đối tượng điều chỉnh không còn, hay đã được quy định tại văn bản khác... Đây cũng là các vấn đề mà cơ quan thực hiện pháp điển còn đang lúng túng. Tuy nhiên, việc bảo đảm thực hiện các ý kiến như trên sẽ làm giảm giá trị thực tế của Bộ pháp điển, làm cho kết quả pháp điển cồng kềnh, khó theo dõi, khó quản lý và cũng khó tra cứu, tìm kiếm.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự công phu của kết quả pháp điển 02 đề mục Doanh nghiệp và Đầu tư, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên về cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Ngoài ra, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định.
Nguyễn Thị Trà