Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục Ngoại hối và Nghĩa vụ quân sự
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục Ngoại hối và Nghĩa vụ quân sự

Thực hiện Quyết định số 2464/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Ngoại hối và đề mục Nghĩa vụ quân sự, chiều ngày 01/12/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Ngoại hối và Bộ Quốc phòng được giao thực hiện pháp điển đề mục Nghĩa vụ quân sự. Trên cơ sở đó, Ngân hàng nhà nước và Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể: bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các quy phạm pháp luật; vị trí của các quy phạm pháp luật trong nội dung các đề mục bảo đảm logic, hợp lý; điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

Đề mục Ngoại hối được xem là đề mục có khối lượng văn bản khá lớn với 47 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Ngân hàng Nhà nước) và 09 văn bản có nội dung liên quan đề mục. Trong quá trình thu thập các văn bản để pháp điển vào đề mục, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện rà soát và lập danh mục gồm 10 văn bản không còn phù hợp hoặc không được áp dụng trên thực tế để xử lý và kiến nghị xử lý. Đây được xem là một trong những nội dung quan trọng được các thành viên Hội đồng quan tâm, tham gia góp ý; đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước giải trình những vướng mắc xung quanh việc xử lý các văn bản nêu trên.

Về đề mục Nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc Phòng đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan thu thập gồm 08 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Quốc phòng) và 21 văn bản có nội dung liên quan. Về cơ bản, các thành viên Hội đồng nhất trí với kết quả pháp điển đề mục Nghĩa vụ quân sự của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, qua rà soát, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, bổ sung một số văn bản có nội dung thuộc đề mục nhưng chưa được Bộ Quốc phòng đưa vào pháp điển, cụ thể: Thông tư số 11/2012/TT-BQP ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 07/2012/TT-BQP ngày 03/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi Công dân nhập ngũ lẻ; Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội.
Đánh giá cao tính tích cực, chủ động của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện pháp điển đề mục Ngoại hối và đề mục Nghĩa vụ quân sự, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên về cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Quốc phòng) cần phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; đồng thời, sớm hoàn thiện Hồ sơ để sắp xếp vào chủ đề và trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Nguyễn Thị Trà