Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Đặc xá; đề mục Phòng, chống bạo lực gia đình và đề mục Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Đặc xá; đề mục Phòng, chống bạo lực gia đình và đề mục Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng

Trên cơ sở Quyết định số 2538/QĐ-BTP ngày 06/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Đặc xá; Phòng, chống bạo lực gia đình; Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, chiều ngày 15/12/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục nêu trên.Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao kết quả pháp điển 03 đề mục nêu trên. Cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa và pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Đặc xá được pháp điển từ 03 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 06 văn bản có nội dung liên quan; đề mục Phòng, chống bạo lực gia đình được pháp điển từ 08 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 18 văn bản có nội dung liên quan; đề mục Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng được pháp điển từ 02 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 01 văn bản có nội dung liên quan.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định. Tuy nhiên, để bảo đảm tính logic và thuận tiện hơn khi tra cứu đối với đề mục Đặc xá, Hội đông thẩm định đã đề nghị Bộ Công an cân nhắc sắp xếp lại vị trí của một số điều trong đề mục sẽ phù hợp hơn.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển các đề mục Đặc xá; Phòng, chống bạo lực gia đình; Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định.
Nguyễn Thị Trà