Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Dân số; Lý lịch tư pháp
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Dân số; Lý lịch tư pháp

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Dân số và đề mục Lý lịch tư pháp, chiều ngày 12/01/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Y tế được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Dân số và Bộ Tư pháp được giao thực hiện pháp điển đề mục Lý lịch tư pháp.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế (Tổng cục dân số) và Bộ Tư pháp (Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể: bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các quy phạm pháp luật; vị trí của các quy phạm pháp luật trong nội dung các đề mục bảo đảm logic, hợp lý; điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

Về phạm vi văn bản được sử dụng để pháp điển vào các đề mục đảm bảo chính xác, phù hợp. Tuy nhiên đối với đề mục Dân số, các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Y tế thực hiện rà soát hiệu lực của Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015. Trong trường hợp Thông tư này không còn áp dụng trên thực tế đề nghị Bộ Y tế không thực hiện pháp điển và xử lý theo quy định.

Đánh giá cao tính tích cực, chủ động của Bộ Y tế (Tổng cục dân số), Bộ Tư pháp (Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) trong việc thực hiện pháp điển đề mục Dân số và đề mục Lý lịch tư pháp, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên về cơ bản bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; đồng thời, sớm hoàn thiện Hồ sơ để sắp xếp vào chủ đề và trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Nguyễn Thị Trà