Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định các đề mục Kinh doanh bảo hiểm, Quản lý nợ công, Thuế thu nhập cá nhân
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định các đề mục Kinh doanh bảo hiểm, Quản lý nợ công, Thuế thu nhập cá nhân

Trên cơ sở Quyết định số 29/QĐ-BTP ngày 11/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Kinh doanh bảo hiểm, Quản lý nợ công, Thuế thu nhập cá nhân, chiều ngày 19/01/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục nêu trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao kết quả pháp điển 03 đề mục nêu trên. Cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Kinh doanh bảo hiểm được pháp điển từ 26 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 17 văn bản có nội dung liên quan; đề mục Quản lý nợ công  được pháp điển từ 37 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 35 văn bản có nội dung liên quan; đề mục Thuế thu nhập cá nhân được pháp điển từ 10 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 12 văn bản có nội dung liên quan. Về cơ bản, các thành viên Hội đồng nhất trí với kết quả pháp điển 03 đề mục của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác định lại tình trạng hiệu lực của một số văn bản QPPL có nội dung thuộc đề mục. Trong trường hợp các văn bản QPPL không còn phù hợp hoặc không còn áp dụng trên thực tế thì kiến nghị xử lý theo quy định. Trong trường hợp các văn bản QPPL  còn hiệu lực thì thực hiện pháp điển vào đề mục cho phù hợp. Ví dụ: Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản và Thông tư số Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC; Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 43/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 116/2014/TT-BTC...
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển các đề mục Kinh doanh bảo hiểm; Quản lý nợ công; Thuế thu nhập cá nhân đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định.
Vũ Thị Mai