Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển 06 đề mục: Dân sự; Thủ đô; Tương trợ tư pháp; Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Xử lý vi phạm hành chính.
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển 06 đề mục: Dân sự; Thủ đô; Tương trợ tư pháp; Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Xử lý vi phạm hành chính.

Triển khai thực hiện công tác pháp điển, ngày 18 tháng 4 năm 2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1286/KH-BTP thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 06 đề mục: Dân sự; Thủ đô; Tương trợ tư pháp; Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Kế hoạch gồm những nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất: Xác định các văn bản có nội dung thuộc từng đề mục (đề mục Dân sự dự kiến có 12 văn bản; đề mục Thủ đô dự kiến có 29 văn bản; đề mục Tương trợ tư phápdự kiến có 06 văn bản; đề mục Ban hành văn bản quy phạm pháp luật dự kiến có 14 văn bản; đề mục Theo dõi tình hình thi hành pháp luật dự kiến có 06 văn bản; đề mục Xử lý vi phạm hành chính dự kiến có 120 văn bản).
Riêng đối với đề mục Thủ đô, do đề mục này có tính chất đặc thù, điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội trong phạm vi của một địa phương (thành phố Hà Nội), các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô chủ yếu do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Lãnh đạo Bộ giao Cục Kiểm tra văn bản phối hợp thêm với Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội, Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội và Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ nghiên cứu thêm để xác định văn bản sử dụng pháp điển vào đề mục cho phù hợp, cần thiết có thể báo cáo xin ý kiến Chính phủ.
Thứ hai: Giao Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện pháp điển 06 đề mục, bảo đảm hoàn thành trước 30/7 và thẩm định trước 30/8/2017.
Kế hoạch thực hiện pháp điển 06 đề mục này được coi là một trong nhữngnhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp trong công tác pháp điển năm 2017; là bước tạo đà cho việc thực hiện pháp điển các đề mục tiếp theo, góp phần bảo đảm tiến độ hoàn thành sớm hơn so với lộ trình xây dựng Bộ pháp điển (theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển).
Vũ Thị Mai
File đính kèm