Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và đề mục Cư trú
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và đề mục Cư trú

Trên cơ sở Quyết định số 917/QĐ-BTP ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và đề mục Cư trú, chiều ngày 12/7/2017, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp và thông qua các đề mục nêu trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL) chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển; các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 24 Nông nghiệp, nông thôn) và Bộ Công an là cơ quan được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Cư trú (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 39 Trật tự, an toàn, xã hội). Các đề mục trên có thời hạn hoàn thành trong Giai đoạn 3 (2021 - 2023). Tuy nhiên, nhận định đây là các đề mục có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định, vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công an đã chủ động sớm hoàn thiện kết quả pháp điển và gửi Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.
Trên cơ sở Kế hoạch đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật sử dụng để pháp điển vào 02 đề mục trên một cách chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục. Qua rà soát, xác định đề mục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật có 26 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và 63 văn bản có nội dung liên quan; đề mục Cư trú có 04 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an) và 06 văn bản có nội dung liên quan.

Tại cuộc họp, về cơ bản, các đại biểu tham dự nhận định các đề mục trên bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các quy phạm pháp luật; vị trí của các quy phạm pháp luật trong nội dung các đề mục cũng bảo đảm logic, hợp lý; không có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy phạm pháp luật được pháp điển vào các đề mục. Tuy nhiên, một số kỹ thuật pháp điển trong các đề mục còn chưa phù hợp với quy định tại Pháp lệnh pháp điển cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành như vị trí sắp xếp các điều về phạm vi tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành, cách ghi chú điều trong đề mục....
Đặc biệt, tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về việc các văn bản quy định về quy chuẩn, kỹ thuật trong lĩnh vực Bảo vệ và kiểm dịch thực vật nên được pháp điển vào đề mục chuyên ngành Bảo vệ và kiểm dịch thực vật hay pháp điển vào đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật?

Kết luận cuộc họp, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện pháp điển 02 đề mục này. Sau thời gian làm việc khẩn thương, trên cơ sở các tiêu chí được quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống hóa QPPL, Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả pháp điển các đề mục nêu trên đã đảm bảo yêu cầu và nhất trí thông qua. Tuy nhiên, Đ/c cũng nhấn mạnh trước khi gửi Bộ Tư pháp để kiểm tra, sắp xếp vào Chủ đề, trình Chính phủ thông qua, đề nghị các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về vị trí của một số QPPL trong các đề mục; rà soát danh mục văn bản có nội dung liên quan đến các đề mục và chỉnh sửa lỗi kỹ thuật trong các đề mục theo đúng quy định. Đồng thời, Đ/c kết luận về nguyên tắc pháp điển các văn bản QPPL quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sẽ được pháp điển vào các đề mục chuyên ngành. 
Nguyễn Thị Trà