Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục An ninh quốc gia
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục An ninh quốc gia

Ngày 22/11/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề mục An ninh quốc gia (Đề mục số 1 thuốc Chủ đề số 1). Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công an đã thực hiện pháp điển đề mục An ninh quốc gia (Đề mục số 1) thuộc Chủ đề số 1 “An ninh quốc gia”. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển đề mục An ninh quốc gia đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của đề mục: Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Tài chính thực hiện pháp điển bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong đề mục: Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục An ninh quốc gia được pháp điển từ 12 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công an và các Bộ, ngành) và 16 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.

- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của đề mục An ninh quốc gia đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định. Tuy nhiên, đối với một số điều trong đề mục, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công an sắp xếp lại vị trí để phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu.
- Về cấu trúc của đề mục: Cấu trúc của đề mục được xây dựng theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Đề mục An ninh quốc gia có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật An ninh quốc gia năm 2004, không bổ sung thêm cấu trúc Đề mục.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như quá trình triển khai thực hiện pháp điển cũng như chất lượng kết quả pháp điển đề mục An ninh quốc gia. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao cũng như thống nhất các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và thông qua kết quả pháp điển đề mục An ninh quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định.
Trần Thanh Loan