Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối và đề mục Thủ đô
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối và đề mục Thủ đô

Thực hiện Quyết định số 2377/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối và đề mục Thủ đô, chiều ngày 30/11/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện pháp điển đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối (Đề mục số 8 thuộc Chủ đề số 24), Bộ Tư pháp đã thực hiện pháp điển đề mục Thủ đô (Đề mục số 5 thuộc Chủ đề số 35). Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa và pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối được pháp điển từ 03 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế) và 14 văn bản có nội dung liên quan; đề mục Thủ đô được pháp điển từ 03 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường) và 03 văn bản có nội dung liên quan.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định 40/2017/NĐ-CP Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối, không bổ sung thêm cấu trúc đề mục. Đề mục Thủ đô có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Thủ đô năm 2012, không bổ sung thêm cấu trúc đề mục.
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Thắng – Trưởng phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL đã giải đáp những vướng mắc của các đại biểu tham dự cuộc họp như việc xác định phạm vi thực hiện pháp điển các QPPL trong nội dung đề mục, việc xác định các QPPL có nội dung liên quan đến đề mục.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối và đề mục Thủ đô, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai