Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Dân sự và Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Dân sự và Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 2438/QĐ-BTP ngày 30/11/2017của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Dân sự và đề mục Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chiều ngày 14/12/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Dân sự và đề mục Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1286/KH-BTP ngày 18/4/2017 thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Dân sự và đề mục Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
 

- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Tư pháp đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của Bô Tư pháp trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền (Công văn số 6019/BTP-KTrVB ngày 07/11/2017 của Bộ Tư pháp). Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.
- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa và pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Dân sự được pháp điển từ 08 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế); đề mục Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được pháp điển từ 19 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
 

- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Dân sự có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Bộ luật dân sự năm 2015 gồm 6 Phần, 27 Chương, không bổ sung thêm cấu trúc. Đề mục Ban hành văn bản QPPL có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật ban hành văn bản năm 2015 gồm 18 Chương, trong đó bổ sung 1 Chương quy định về ban hành văn bản QPPL tại bộ, ngành, lĩnh vực (Chương XVII) . Theo đó, chương Điều khoản thi hành trở thành chương XVIII để bảo đảm tính logic và thuận tiện hơn khi tra cứu.
Về cơ bản, các đại biểu tham dự Cuộc họp thẩm định đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển đề mục Dân sự và đề mục Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, một số đại biểu đã có góp ý bổ sung về việc xác định nội dung quy phạm pháp luật có liên quan đến nhau trong nội dung đề mục Dân sự đến các văn bản quy phạm pháp luật về quyền nhân thân, tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, đất đai, hôn nhân và gia đình… Đối với đề mục Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các đại biểu đều nhất trí về việc đề nghị xử lý, kiến nghị xử lý đối với các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế của một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được thông qua. 
 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục Dân sự và đề mục Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương