Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước

Thực hiện Quyết định số 2512/QĐ-BTP ngày 06/12/2017của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điểnđề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ; sáng ngày 21/12/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan-Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ. Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.Triển khai thực hiện Quyết định số 5330/QĐ-BQP ngày 23/12/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống QPPL đối với các đề mục trong chủ đề Quốc phòng thuộc trách nhiệm pháp điển của Bộ Quốc phòng năm 2017, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện pháp điển, hoàn thiện kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển. Theo đó, đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự được pháp điển từ 05 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Quốc phòng) và 07 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ được pháp điển từ 06 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) và 03 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự có cấu trúc được xác định theo cấu trúc củaPháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự năm 1994(gồm 05 Chương với 20 Điều), không có thay đổi so với cấu trúc của Pháp lệnh. Đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2011/NĐ-CP) gồm 10 Điều. 
Về cơ bản, các đại biểu tham dự cuộc họp thẩm định đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ. Ngoài ra, một số đại biểu đã có góp ý bổ sung, chỉ dẫn đối với các quy phạm pháp luật trong đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự có liên quan trực tiếp đến quy phạm pháp luật tại văn bản sau: Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Trần Thanh Loan