Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Khiếu nại và Trọng tài thương mại
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Khiếu nại và Trọng tài thương mại

Thực hiện Quyết định số 2603/QĐ-BTP ngày 20/12/2017của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Khiếu nại và đề mục Trọng tài thương mại, chiều ngày 26/12/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

 Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Khiếu nại (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 18); Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Trọng tài thương mại (Đề mục số 9 thuộc Chủ đề số 37). Trên cơ sở đó, Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển các đề mục trên. Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa và pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Khiếu nại được pháp điển từ 11 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Giao thông vận tải; Uỷ ban Dân tộc; Bộ Thông tin và Truyền thông); đề mục Trọng tài thương mại được pháp điển từ 04 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao).
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Khiếu nại có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (Luật này có 08 chương và 70 điều, trong đó Chương V Tiếp công dân của Luật hết hiệu lực theo quy định tại Điều 35 của Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013) và có bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào Đề mục (bổ sung Chương IV Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong các lĩnh vực - Chương này có 08 mục với các QPPL là các điều có nội dung quy định về khiếu nại trong văn bản của các bộ, ngành được xác định thuộc nội dung của Đề mục). Như vậy, đề mục Khiếu nại có cấu trúc gồm 09 chương. Việc cơ quan thực hiện pháp điển nghiên cứu bổ sung thêm chương, mục vào cấu trúc Đề mục Khiếu nại như trên là phù hợp. Đề mục Trọng tài thương mại được xác định theo cấu trúc của Luật 54/2010/QH12 trọng tài thương mại ngày 17/6/2010 của Quốc hội (bao gồm 13 chương với 82 điều), không có thay đổi so với cấu trúc của Luật.
 
 

Về cơ bản, các đại biểu tham dự Cuộc họp thẩm định đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển đề mục Khiếu nại và đề mục Trọng tài thương mại. Ngoài ra, một số đại biểu đã có góp ý bổ sung về việc xác định nội dung quy phạm pháp luật có liên quan đến nhau trong nội dung các đề mục trên.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục Khiếu nại và đề mục Trọng tài thương mại đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương