Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phí và lệ phí; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phí và lệ phí; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phí và lệ phí; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, chiều ngày 30/01/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Phí và lệ phí (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 33); đề mục Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Đề mục số 13 thuộc Chủ đề số 33). Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên đảm bảo đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Tài chính đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa và pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Phí và lệ phí bao gồm 141 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 35 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục. Đề mục Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bao gồm 24 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và 42 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Đề mục Phí và lệ phí có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật phí và lệ phí năm 2015 gồm 06 chương với 25 điều. Ngoài ra, Bộ Tài chính bổ sung 02 chương: Chương VI (Quy định về phí trong các lĩnh vực) bao gồm 13 Mục và các Tiểu mục và Chương VII (Quy định về lệ phí trong các lĩnh vực) bao gồm 05 Mục và các Tiểu mục. Đề mục Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 gồm 05 chương với 22 điều. Ngoài ra, Bộ Tài chính bổ sung 02 Chương: Chương V (Quy định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại) và Chương VI (Quy định về việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng). Hội đồng thẩm định thấy rằng, hai chương bổ sung của hai đề mục bao gồm nội dung của các văn bản có tính độc lập cao quy định về phí, lệ phí trong các ngành, lĩnh vực cụ thể; biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, việc miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng cụ thể; do đó, việc bổ sung chương là phù hợp, bảo đảm thuận tiện trong tra cứu.
Về cơ bản, các đại biểu tham dự Cuộc họp thẩm định đều nhất trí thông qua Kết quả pháp điển đề mục Phí và lệ phí; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngoài ra, một số đại biểu đã có góp ý bổ sung về việc xác định nội dung quy phạm pháp luật có liên quan đến nhau trong nội dung đề mục.
 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục các đề mục: Phí và lệ phí; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Trần Thanh Loan