Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống mại dâm và đề mục Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống mại dâm và đề mục Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-BTP ngày 17/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điểnđề mục Phòng, chống mại dâm và đề mục Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, chiều ngày 26/4/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên với sự có mặt của 7/10 thành viên là đại diện các Bộ, ngành và một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Phòng, chống mại dâm (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 6); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức (Đề mục số 14  thuộc Chủ đề số 41). Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao kết quả pháp điển 02 đề mục này của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: (1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định; (2) Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchđã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Phòng, chống mại dâm được pháp điển từ 08 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và 02 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức được pháp điển từ 04 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng)và 03 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục. Tuy nhiên, đối với đề mục Phòng, chống mại dâm, qua rà soát, Hội đồng thẩm định thấy rằng Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 30/10/2006 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính Hướng dẫn việc khám sức khỏe định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm có nội dung thuộc đề mục. Do đó, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát và thực hiện pháp điển Thông tư liên tịch số 11/2006/TTLT-BYT-BTC vào đề mục; (3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định. Tuy nhiên, đối với đề mục Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm tính logic và thuận tiện hơn khi tra cứu, Hội đồng thẩm định đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân nhắc việc bổ sung thêm Chương về tổ chức lễ tang trong Công an nhân dân (bao gồm nội dung của Thông tư số 15/2013/TT-BCA ngày 15/3/2013 của Bộ Công an Quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân) và tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý (bao gồm nội dung của Thông tư số 86/2016/TT-BQP ngày 20/6/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý).
 
Kết luận cuộc họp, Chủ trì cuộc họp thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống mại dâm và đề mục Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời nhận định: Kết quả pháp điển các đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Bảo vệ môi trường và đề mục Đa dạng sinh học Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Phí và lệ phí; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Công tác dân tộc và đề mục Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Khiếu nại và Trọng tài thương mại Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: đề mục Tố cáo; đề mục Thư viện Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: đề mục Bộ đội biên phòng và đề mục Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 trở lên Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: đề mục Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; đề mục Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Dân sự và Ban hành văn bản quy phạm pháp luật