Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Du lịch và Quảng cáo
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Du lịch và Quảng cáo

Chiều ngày 24/9/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Du lịch và Quảng cáo. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện pháp điển đề mục Du lịch và đề mục Quảng cáo (Đề mục số 5 và Đề mục số 9 thuộc Chủ đề số 41). Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục đảm bảo đúng theo quy định.Thực hiện Điều 10 Pháp lệnh pháp điển, ngày 14/9/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2374/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục nêu trên.
 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Cụ thể: (1) Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của mình bảo đảm đầy đủ, chính xác và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định. (2) Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong các đề mục: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa và pháp điển; rà soát, xác định các QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Du lịch được pháp điển từ 04 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 99 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục; đề mục Quảng cáo bao gồm 07 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 28 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát danh mục văn bản có nội dung thuộc đề mục và văn bản có nội dung liên quan đến đề mục để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong quá trình thực hiện pháp điển đề mục Du lịch và đề mục Quảng cáo. Ví dụ: Thông tư số 01/2014/TT-BVHTTDL ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch; Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020; Thông tư liên tịch số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020…(3) Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của 02 đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định. (4) Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Du lịch có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Du lịch năm 2017 gồm 09 chương với 78 điều và không có thay đổi so với cấu trúc của Luật; đề mục Quảng cáo có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Quảng cáo năm 2012 gồm 05 chương với 43 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
 

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 02 đề mục trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai