Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp và đề mục Tiếp công dân
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp và đề mục Tiếp công dân

Thực hiện Quyết định số 3070/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp và đề mục Tiếp công dân, chiều ngày 17/01/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia về công tác pháp điển.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 20, được đổi tên từ đề mục Việc làm do Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 thay thế Luật việc làm năm 2006); Thanh tra Chính phủ chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Tiếp công dân (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 18). Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển và gửi các bộ, ngành liên quan để tiếp tục thực hiện pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan mình và gửi Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát bảo đảm các QPPL đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục để đưa vào pháp điển; rà soát, xác định các quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi thực hiện pháp điển theo quy định. Theo đó, đề mục Giáo dục nghề nghiệp bao gồm 40[1] văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính) và 61 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục. Đề mục Tiếp công dân bao gồm 16 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công an; Ủy ban Dân tộc; Bộ Tài chính; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông) và 09 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Theo đó, đề mục Giáo dục nghề nghiệp có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội gồm 08 chương với 79 điều luật và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào đề mục (không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật). Đề mục Tiếp công dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội gồm 09 chương với 36 điều luật và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào đề mục (không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật).

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát danh mục văn bản có nội dung thuộc đề mục và văn bản có nội dung liên quan đến đề mục để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong quá trình thực hiện pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp và đề mục Tiếp công dân.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp và đề mục Tiếp công dân bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 

[1] Ngoài ra có 03 văn bản là văn bản sửa đổi, bổ sung.
Phùng Thị Hương