Tình hình thực hiện pháp điển
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ cao, Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

(23/02/2017)

Trên cơ sở Quyết định số 168/QĐ-BTP ngày 09/02/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ cao, Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, chiều ngày 22/02/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục nêu trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL) chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển; các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định các đề mục Kinh doanh bảo hiểm, Quản lý nợ công, Thuế thu nhập cá nhân

(20/01/2017)

Trên cơ sở Quyết định số 29/QĐ-BTP ngày 11/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Kinh doanh bảo hiểm, Quản lý nợ công, Thuế thu nhập cá nhân, chiều ngày 19/01/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục nêu trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quốc tịch Việt Nam; Điện ảnh

(16/01/2017)

Sáng ngày 13/01/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định 03 đề mục: Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quốc tịch Việt Nam và Điện ảnh. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) chủ trì với sự tham dự gồm đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Dân số; Lý lịch tư pháp

(13/01/2017)

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Dân số và đề mục Lý lịch tư pháp, chiều ngày 12/01/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Đặc xá; đề mục Phòng, chống bạo lực gia đình và đề mục Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng

(19/12/2016)

Trên cơ sở Quyết định số 2538/QĐ-BTP ngày 06/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Đặc xá; Phòng, chống bạo lực gia đình; Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, chiều ngày 15/12/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục nêu trên.Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục Ngoại hối và Nghĩa vụ quân sự

(02/12/2016)

Thực hiện Quyết định số 2464/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Ngoại hối và đề mục Nghĩa vụ quân sự, chiều ngày 01/12/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Doanh nghiệp và Đầu tư

(21/10/2016)

Ngày 20/10/2016, trên cơ sở Quyết định số 2075/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Doanh nghiệp và Đầu tư, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng với sự tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định (đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp).

Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Luật sư và Nuôi con nuôi

(07/09/2016)

Ngày 6/9/2016, trên cơ sở Quyết định số 1814/QĐ-BTP ngày 29/8/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Luật sư và Nuôi con nuôi, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên.

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trưng mua, trưng dụng tài sản và Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

(17/08/2016)

Chiều ngày 16/8/2016, trên cơ sở Quyết định số 1620/QĐ-BTP ngày 02/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trưng mua, trưng dụng tài sản và đề mục Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham dự của các thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.