Tình hình thực hiện pháp điển
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Dân quân tự vệ và đề mục Lực lượng cảnh sát biển

(04/08/2016)

Ngày 03/8/2016, trên cơ sở Quyết định số 1354/QĐ-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Dân quân tự vệ và Lực lượng cảnh sát biển, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham dự của các thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Công chứng và đề mục Tư vấn pháp luật

(05/07/2016)

Chiều ngày 04/7/2016, trên cơ sở Quyết định số 1365/QĐ-BTP ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công chứng và Tư vấn pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành có liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giá

(27/05/2016)

Chiều ngày 26/5/2016, trên cơ sở Quyết định số 1081/QĐ-BTP ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giá, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 12 thành viên là đại diện của Bộ Tài chính - Cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các Bộ, ngành có liên quan.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Công nghiệp quốc phòng và Đê điều

(05/05/2016)

Chiều ngày 05/5/2016, trên cơ sở Quyết định số 897/QĐ-BTP ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Công nghiệp quốc phòng và đề mục Đê điều, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 06 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Nhìn lại 3 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

(30/03/2016)

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013. Đây là văn bản quan trọng tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho công tác xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước Việt Nam. Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, công tác pháp điển hệ thống QPPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực như:

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Phổ biến, giáo dục pháp luật và đề mục Di sản văn hóa

(01/02/2016)

Chiều ngày 27/01/2016, trên cơ sở Quyết định số 78/QĐ-BTP ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Phổ biến, giáo dục pháp luật và đề mục Di sản văn hóa, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của đồng chí Đặng Đình Luyến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và 08 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Bảo hiểm tiền gửi; Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

(21/01/2016)

Chiều ngày 19/01/2016, trên cơ sở Quyết định số 2277/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo hiểm tiền gửi; Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của đồng chí Đặng Đình Luyến - Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội; 05 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Các công cụ chuyển nhượng và Phòng, chống rửa tiền

(12/01/2016)

Chiều ngày 07/01/2016, trên cơ sở Quyết định số 2165/QĐ-BTP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Các công cụ chuyển nhượng và Phòng, chống rửa tiền, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 07 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(23/12/2015)

Chiều ngày 21/12/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 09 thành viên là đại diện cho các Bộ, ngành liên quan (Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Tòa án nhân dân tối cao; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp; Cục Bổi thường nhà nước - Bộ Tư pháp) và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài và Hoạt động mỹ thuật

(16/12/2015)

Chiều ngày 15/12/2015, trên cơ sở Quyết định số 2113/QĐ-BTP ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; Hoạt động mỹ thuật, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 06 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.