Sign In
Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 16/04/2012 Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Nghị định 63/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định 63/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Thông tư liên tịch 192/2013/TTLT-BTC-BTP 13/12/2013 Thông tư liên tịch 192/2013/TTLT-BTC-BTP Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Thông tư 27/2013/TT-BTTTT 31/12/2013 Thông tư 27/2013/TT-BTTTT Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Thông tư 13/2014/TT-BTP 29/04/2014 Thông tư 13/2014/TT-BTP Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật