Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Bảo hiểm xã hội và Hàng không dân dụng Việt Nam
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Bảo hiểm xã hội và Hàng không dân dụng Việt Nam

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Bảo hiểm xã hội; Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Hàng không dân dụng Việt Nam.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 10/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1734/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 20/8/2020 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.