Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Văn phòng Quốc hội đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Tổ chức Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với các đề mục: Tổ chức Tòa án nhân dân và Phá sản.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 14/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1545/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 21/10/2021 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang