Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quản lý thuế; Quản lý thị trường và Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Quản lý thuế; Quản lý thị trường và Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với Đề mục Quản lý thuế; Bộ Công Thương đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với Đề mục Quản lý thị trường; Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với Đề mục Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 22/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2297/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 30/11/2022 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang