Thông Báo
Sign In

Thông Báo

Thông báo về việc tạm hoãn sử dụng để nâng cấp Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL

11/21/2018 9:45:13 AM

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Bộ pháp điển điện tử, năm 2018, Bộ Tư pháp thực hiện nâng cấp Phần mềm pháp điển. Đến nay, các tính năng của Phần mềm đã được chỉnh sửa, nâng cấp và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Bộ Tư pháp thông ...