Thông Báo
Sign In

Thông Báo

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển

7/16/2018 6:01:37 AM

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật: “Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do ...