Thông Báo
Sign In

Thông Báo

Quy trình thực hiện pháp điển đề mục trên Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL và những thay đổi

3/26/2019 8:13:49 AM

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Bộ pháp điển điện tử, năm 2018, Bộ Tư pháp thực hiện nâng cấp Phần mềm pháp điển. Đến nay, các tính năng của Phần mềm đã được chỉnh sửa, nâng cấp và đưa vào sử dụng. Bộ Tư pháp xin hướng dẫn ...