Thông Báo
Sign In

Thông Báo

Giấy mời và tài liệu họp Tổ biên tập Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để chấm dứt hiệu lực của một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành

5/25/2018 9:19:02 PM

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư lưu trữ và 28 đề mục, ngày 02/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 547/QĐ-BTP về ...

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển

5/25/2018 9:19:02 PM

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật: “Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do ...