Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

26/09/2018

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 24/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng. Đây là một trong những kết quả của việc làm sạch hệ thống văn bản QPPL thông qua việc xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước. Theo đó, Nghị định số 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ 09 văn bản QPPL và bãi một phần văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng (có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2018). Cụ thể như sau: