Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In

Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Doanh nghiệp và Đầu tư

21/10/2016

Ngày 20/10/2016, trên cơ sở Quyết định số 2075/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Doanh nghiệp và Đầu tư, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng với sự tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định (đại diện các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp).