Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Kế toán; Kiểm toán độc lập và Dược
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Kế toán; Kiểm toán độc lập và Dược

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Kế toán và đề mục Kiểm toán độc lập, Bộ Y tế đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Dược.

Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 03/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2334/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 12/9/2019 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.