Mời Họp Hội đồng thẩm định các đề mục: Sản xuất và kinh doanh muối; Thủ đô
Sign In

Thông Báo

Mời Họp Hội đồng thẩm định các đề mục: Sản xuất và kinh doanh muối; Thủ đô

Thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tư pháp đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục
Sản xuất, kinh doanh Muối và đề mục Thủ đô
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 22/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2377/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
- Thời gian: 14h00 ngày 30/11/2017 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường Đa Năng
Chi tiết xin xem file đính kèm./.