Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với 02 đề mục: Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 04/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1251/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định 02 đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với 02 đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 14/6/2018 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.