Quy trình thực hiện pháp điển đề mục trên Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL và những thay đổi
Sign In

Thông Báo

Quy trình thực hiện pháp điển đề mục trên Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL và những thay đổi

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Bộ pháp điển điện tử, năm 2018, Bộ Tư pháp thực hiện nâng cấp Phần mềm pháp điển. Đến nay, các tính năng của Phần mềm đã được chỉnh sửa, nâng cấp và đưa vào sử dụng. Bộ Tư pháp xin hướng dẫn những nội dung thay đổi, nâng cấp của Phần mềm pháp điển đến các cơ quan thực hiện pháp điển như sau:

Nội dung xem chi tiết file đính kèm./.