Nghiên cứu trao đổi
Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Kinh nghiệm thực hiện pháp điển của Cộng hòa Pháp

(06/08/2018)

Đến nay, Cộng hòa Pháp đã thực hiện pháp điển xong 73 bộ luật pháp điển (Bộ pháp điển), tương đương khoảng 50% tổng số lượng văn bản của Nghị viện và Chính phủ. Còn khoảng 50% văn bản chưa đưa vào Bộ pháp điển thì vẫn được để rời rạc bên ngoài các Bộ pháp điển. Các văn bản được đưa vào Bộ pháp điển thì được bãi bỏ, không còn hiệu lực. Như vậy, hệ thống pháp luật của Cộng hòa Pháp khi đó chỉ tồn tại trong 73 Bộ pháp điển và khoảng 50% văn bản chưa pháp điển.

Các QPPL mới được cập nhật vào đề mục Công nghệ cao tính đến ngày 01/7/2018

(30/06/2018)

Sau khi Chính phủ thông qua và đưa vào khai thác, sử dụng kết quả pháp điển đề mục Công nghệ cao, vừa qua, các cơ quan có thẩm quyền ban hành một số văn bản sửa đổi bổ sung hoặc ban hành thêm văn bản có nội dung thuộc đề mục như: Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 32/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.