Nghiên cứu trao đổi
Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Kinh nghiệm thực hiện pháp điển của Cộng hòa Pháp

(06/08/2018)

Đến nay, Cộng hòa Pháp đã thực hiện pháp điển xong 73 bộ luật pháp điển (Bộ pháp điển), tương đương khoảng 50% tổng số lượng văn bản của Nghị viện và Chính phủ. Còn khoảng 50% văn bản chưa đưa vào Bộ pháp điển thì vẫn được để rời rạc bên ngoài các Bộ pháp điển. Các văn bản được đưa vào Bộ pháp điển thì được bãi bỏ, không còn hiệu lực. Như vậy, hệ thống pháp luật của Cộng hòa Pháp khi đó chỉ tồn tại trong 73 Bộ pháp điển và khoảng 50% văn bản chưa pháp điển.