Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Bình đẳng giới; Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Tín ngưỡng, tôn giáo
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Bình đẳng giới; Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Tín ngưỡng, tôn giáo

Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-BTP ngày 18/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục (Bình đẳng giới; Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Tín ngưỡng, tôn giáo), ngày 07/03/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đ/c Đồng Ngọc Ba - Phó Chủ tịch Hội đồng - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia về công tác pháp điển.

Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Bình đẳng giới (Đề mục số 2 thuộc Chủ đề số 8), Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Đề mục số 10 thuộc Chủ đề số 35) và  Bộ Nội vụ đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 38) theo quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển đề mục Bình đẳng giới, đề mục Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định; hoàn thiện kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: (1) Đề mục Bình đẳng giới: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục Bình đẳng giới bao gồm 05 văn bản đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính) và 39 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. (2) Đề mục Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân: Viện kiểm sát nhân dân đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân bao gồm 11 văn bản đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng) và 35 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. (3) Đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo: Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo bao gồm 04 văn bản đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 03 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục. Tuy nhiên, tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng có ý kiến không thực hiện pháp điển đối với một số văn bản QPPL không còn được áp dụng trên thực tế nữa như: Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp hiện nay đang còn hiệu lực; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo hiện nay còn hiệu lực và đang được pháp điển vào đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời đề nghị loại bỏ các QPPL ra khỏi kết quả pháp điển đề mục Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân: Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005, vì đã bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018; Các điều 35.10.NQ.1.2; 35.10.NQ.1.3; 35.10.NQ.1.6 đã hết hiệu lực thi hành (các điều 2, 3, 6 của Nghị quyết số 522b/UBTVQH13) để bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Cụ thể, đề mục Bình đẳng giới có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội gồm 06 chương với 44 điều luật và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào đề mục (không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật); đề mục Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội gồm 06 chương với 101 điều luật và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào đề mục (không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật); đề mục Tín ngưỡng, tôn giáo có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội gồm 09 chương với 68 điều luật và không bổ sung thêm cấu trúc chương, mục vào đề mục (không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật).
 

 Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục nêu trên bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Vũ Thị Mai