Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Điện lực và đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Điện lực và đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Thực hiện Quyết định số 2183/QĐ-BTP ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Điện lực và đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chiều ngày 29/8/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia về công tác pháp điển.

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Công Thương đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Điện lực (Đề mục số 3, Chủ đề số 7); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (Đề mục 13 Chủ đề 41) theo quy định, cụ thể:
- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Các cơ quan thực hiện pháp điển đã pháp điển các văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình trên Phần mềm pháp điển. Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định theo quy định.
 

- Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục: Đối với đề mục Điện lực: Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định có 46 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Đối với đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định bao gồm 03 văn bản có nội dung thuộc Đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 10 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.
- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Về cơ bản, các đại biểu tham dự đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
- Về cấu trúc của đề mục: Xây dựng cấu trúc của đề mục dựa theo cấu trúc của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội thuộc nội dung của đề mục; trường hợp văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục được sửa đổi, bổ sung thì cấu trúc của đề mục được xây dựng trên cơ sở bố cục của văn bản hợp nhất. Trường hợp có văn bản hủy bỏ, bãi bỏ phần, chương, mục, điều của văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục thì ghi chú về nội dung bị hủy bỏ, bãi bỏ, số, ký hiệu và thời điểm có hiệu lực của văn bản hủy bỏ, bãi bỏ. Riêng đề mục Điện lực, Bộ Công Thương đã bổ sung thêm cấu trúc đề mục do một số QPPL có nội dung tương đối độc lập.
 

Tại cuộc họp, về cơ bản các thành viên Hội đồng thẩm định ghi nhận và đánh giá cao quá trình cũng như chất lượng kết quả pháp điển của 02 đề mục. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Công Thương,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát danh mục văn bản có nội dung thuộc đề mục và văn bản có nội dung liên quan đến đề mục để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong quá trình thực hiện pháp điển các đề mục trên.
Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển đề mục Điện lực và đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
 
Vũ Thị Mai