Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hàm, cấp ngoại giao; Quốc phòng; Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Hàm, cấp ngoại giao; Quốc phòng; Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Ngoại giao đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Hàm, cấp  ngoại giao; Bộ Quốc phòng đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề Quốc phòng; Bộ Y tế đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Phòng, chống tác hại của rượu, bia. . 
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 29/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1489/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 09/7/2019 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.