Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi đua, khen thưởng; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Thi đua, khen thưởng; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Thi đua, khen thưởng; Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Thuế giá trị gia tăng và đề mục Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 16/9/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1935/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 30/9/2020 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.