Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Khí tượng thủy văn; Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Khí tượng thủy văn; Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với các đề mục: Phòng cháy và chữa cháy; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 13/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 43/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 21/01/2021 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.