Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bảo vệ sức khỏe nhân dân

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và đề mục Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Bộ Y tế đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 23/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1455/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 30/9/2021 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp
Chung nhan Tin Nhiem Mang