Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước; An ninh mạng và Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với các đề mục: Bảo vệ bí mật nhà nước và An ninh mạng; Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với đề mục Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 19/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1744/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 29/11/2021 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang