Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi và Người khuyết tật
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi và Người khuyết tật

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với các đề mục: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi và Người khuyết tật.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 22/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2298/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 01/12/2022 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang