Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công an nhân dân và An toàn, vệ sinh lao động
Sign In

Thông Báo

Mời Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công an nhân dân và An toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với Đề mục Công an nhân dân; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với Đề mục An toàn, vệ sinh lao động.
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 28/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 448/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
-Thời gian: 14h00 ngày 05/4/2023 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang