15. Đăng tải kết quả pháp điển lên Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In

Hướng dẫn nghiệp vụ

15. Đăng tải kết quả pháp điển lên Cổng thông tin điện tử pháp điển

      - Theo quy định tại Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và Quyết định số 1267/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp có thể trình Chính phủ thông qua Kết quả pháp điển theo chủ đề hoặc đề mục. Ngoài ra, Khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL quy định: Bộ Tư pháp có trách nhiệm sắp xếp kết quả pháp điển đã được thông qua vào Bộ pháp điển và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Do vậy, kết quả pháp điển được Chính phủ thông qua được duy trì trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.
      - Tuy nhiên, tùy từng trường hợp, Bộ Tư pháp trình Chính phủ thông qua một hoặc một số đề mục riêng lẻ (đối với những đề mục có hệ thống văn bản QPPL liên quan đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp). Do đó, sẽ có đề mục đã được thẩm định nhưng phải qua một thời gian mới được Chính phủ thông qua. Bộ Tư pháp sẽ đăng tải kết quả pháp điển của các đề mục này lên mục “Kết quả pháp điển đã thẩm định” trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.
Chung nhan Tin Nhiem Mang