14. Trình Chính phủ thông qua kết quả pháp điển theo chủ đề
Sign In

Hướng dẫn nghiệp vụ

14. Trình Chính phủ thông qua kết quả pháp điển theo chủ đề

      - Khoản 1 Điều 12 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL quy định: “Chính phủ quyết định thông qua kết quả pháp điển theo từng chủ đề của Bộ pháp điển theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”. Theo quy định này, một chủ đề có thể gồm một hoặc nhiều đề mục, Bộ Tư pháp cần tập hợp kết quả pháp điển theo đề mục của ít nhất một chủ đề để trình Chính phủ thông qua.
      - Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c khoản 2 Mục II Quyết định số 1267/QĐ-TTg, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể đề nghị Chính phủ xem xét thông qua một hoặc một số đề mục trong mỗi chủ đề. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp kết quả pháp điển, sắp xếp các đề mục theo từng chủ đề và trình Chính phủ quyết định thông qua theo đề mục hoặc chủ đề theo quy định
Chung nhan Tin Nhiem Mang